PHỤ NỮ UỐNG TRÀ
BẢO TÀNG QUAI BRANLY

Annam
1894

UỐNG TRÀ
DẠY HỌC

Nguyễn Siêu
1853

NHẬT DỤNG THƯỜNG ĐÀM – 1798

專茶

CHUYÊN TRÀ
FEMALE

Tonkin
1880s